Ketua                    : H. Rasida Edy Priatna, MM

Wakil Ketua        : H. Khanafi, SH

Sekretaris            : Diah Irwany Indryanti

Bendahara          : Hj. Nining Nurhaesih, M.Pd.I

Anggota               : Sunandar Priyowudarmo, SE

  Wahidin L, S.Ip